Algemene Voorwaarden & Disclaimer

 1. Home
 2. Algemene Voorwaarden & Disclaimer
Belangrijkste onderdelen van onze Algemene voorwaarden
 1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Chi computers gevestigd te Heerhugowaard en inschreven in het handelsregister onder kvk nummer 53813871 tevens handelend over de namen Chi Hosting, Chi Cloud & CPM Konijn.
Prijzen
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW
 2. Aanbiedingen zijn slecht geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding en zijn geldig zolang de voorraad sterkt.
Aanbod en bestelling
 1. Alle offertes van Chi Computers, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand, na deze termijn vervalt de offerte.
 3. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleur op de internetsite zijn met grootst mogelijke zorg samengesteld. De koper kan hier echter geen rechten ontlenen.
Betaling
 1. Bij bestelling via de internetsite kan alleen worden betaald door middel van ideal of automatisch incasso. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om te betalen per factuur. Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag inclusief BTW, onder vermelding van het ordernummer over te maken naar het genoemde rekeningnummer op de offerte of factuur t.n.v. Chi Computers te Heerhugowaard. Na ontvangst van de betaling wordt de order in behandeling genomen.
 2. Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de koper na ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag.
 3. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, Chi Computers als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichting heeft moeten maken.
 4. Voor orders (bedrijven die op rekening mogen kopen) boven de € 2500,- geldt een 50% – 50% regeling: 1e  50% van factuurbedrag bij opdracht, betaling minimaal 1 week voor levering en/of aanvang werkzaamheden. 2e 50% van factuurbedrag bij levering/uitvoer werkzaamheden, betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 5. Voor levering aan particulieren geldt een afwijkende betalingsconditie, namelijk 100% vooraf of 100% bij voltooien opdracht te voldoen via pin of ideal.
Levering en leveringstijd
 1. Levering door Chi Computers vindt plaats zoals aangegeven bij de betreffende producten of binnen afgesproken termijn.
 2. Indien een product door de koper wordt besteld, dat tijdelijk niet op voorraad of niet meer leverbaar is, dan zal dit per e-mail of telefonisch aangegeven.
 3. De plaats van levering is in de orderbevestiging vermeld. Chi Computers is gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres.
Recht van retour
 1. Indien de consument/bedrijf niet tevreden is over het product heeft hij het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. De consument kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij het aankoopbedrag terug wordt betaald. De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor rekening van de koper. Het product moet onbeschadigd geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadig c.q. verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar zijn.
 2. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die ‘’speciaal’’ op bestelling zijn gemaakt of producten waarvan de verzegelding en verpakking beschadig is c.q. verbroken zijn. Voor alle ‘’speciale’’ bestellingen wordt duidelijk vooraf aangegeven dat deze niet retour of geannuleerd kunnen worden.
 3. Retour zendingen na de aangegeven 7 dagen mogen alleen retour in overleg met Chi Computers hier zijn administratie kosten aan verbonden.
 4. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd (indien reeds is betaald) mits overeenstemmend met de voorwaarden hierboven.
Eigendom en risico
 1. De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat dit krachtens enige overeenkomst aan Chi Computers verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
 2. Voordat de koper eigenaar is van de producten, mag hij de producten niet verhuren, in gebruik geven, belasten, verder bezwaren. De koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Chi Computers eigenaar is, aan derden te verkopen voorover dit in het kader van de kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De koper zal zijn afnemers eigendomsrechten van leverancier op de hoogte stellen.
 3. Het risico gaat over op het moment van aflevering van de producten.
Garantie
 1. Chi Computers garandeer dat producten gedurende twaalf maanden vanaf de leveringsdatum voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij van welke gebreken ook, tenzij anders in de orderbevestiging is overeengekomen. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont zal Chi Computers het binnen redelijke termijn (-/+ 10 a 30 werkdagen leverancier afhankelijk) kosteloos herstellen of vervangen. Dit geldt alleen voor geleverde hardware niet voor software of andere vormen van software van 3e
 2. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 3. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Chi Computers toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting en blikseminslag.
 4. De garantie strekt te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het product verricht.
 5. In geval ‘’virussen, spyware, malware of andere vormen van software bedreigingen worden geconstateerd, behoudt Chi Computers zich het recht voor deze ter verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
 6. Chi Computers is nimmer gehouden tot betaling bij enige schadevergoeding.
Reparatie buiten garantie
 1. Stuur het defecte apparaat goed verpakt en voorzien van een duidelijke klacht / defect omschrijving naar Chi Computers onder vermelding van ‘’reparatie buiten garantie’’.
 2. Na ontvangst wordt het defecte apparaat ingeboekt en beoordeelt.
 3. Er wordt vervolgens een prijs opgave gemaakt.
 4. Na akkoord op de prijs zal het apparaat gerepareerd worden en zal deze goed verpakt retour gezonden worden.
 5. U gaat met de onderstaande voorwaarden akkoord op het moment dat uw defecte apparaat bij ons binnen komt.: Indien er niet gereageerd wordt op een product reparatie dan neemt Chi Computers het recht het defect apparaat 6 weken na uitbrengen van een prijs opgave, deze milieu vriendelijk te vernietigen.
Betalingsmogelijkheden en voorwaarden

Via Pin: In onze showroom kunt u via pin betalen met uw bankpas of creditcard via Sumup.

Via Factuur: Bij goedkeuring van de eigenaar van Chi Computer kunt u op rekening geleverde diensten of producten binnen 7 dagen betalen via bankoverschrijving.

Via Ideal: Bij een digitaal factuur heeft u de mogelijkheid om direct via ideal te betalen.

Via automatisch incasso: Indien u ons heeft gemachtigd voor automatisch incasso wordt de 1e van de maand het openstaande factuur bedrag geïncasseerd.

Bij niet tijdige betaling: U ontvangt van ons binnen 7 dagen een herinnering als u niet tijdig uw factuur betaalt. Bij een 2e herinnering nemen wij contact met u op, bij geen gehoor worden er extra kosten in rekening gebracht. In de situatie dat u uw factuur niet binnen 30 dagen heeft betaalt zal deze worden over gedragen naar een incasso bureau. Alle openstaande projecten worden in deze periode op pauze gezet.

Menu