Algemene Voorwaarden & Disclaimer

 1. Home
 2. Algemene Voorwaarden & Disclaimer
Belangrijkste punten algemene voorwaarden
Belangrijkste onderdelen van onze Algemene voorwaarden
 1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Chi computers gevestigd te Heerhugowaard en inschreven in het handelsregister onder kvk nummer 53813871 tevens handelend over de namen Chi Hosting, Chi Cloud & CPM Konijn.
Prijzen
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW
 2. Aanbiedingen zijn slecht geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding en zijn geldig zolang de voorraad sterkt.
Aanbod en bestelling
 1. Alle offertes van Chi Computers, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand, na deze termijn vervalt de offerte.
 3. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleur op de internetsite zijn met grootst mogelijke zorg samengesteld. De koper kan hier echter geen rechten ontlenen.
Betaling
 1. Bij bestelling via de internetsite kan alleen worden betaald door middel van ideal of automatisch incasso. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om te betalen per factuur. Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag inclusief BTW, onder vermelding van het ordernummer over te maken naar het genoemde rekeningnummer op de offerte of factuur t.n.v. Chi Computers te Heerhugowaard. Na ontvangst van de betaling wordt de order in behandeling genomen.
 2. Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de koper na ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag.
 3. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, Chi Computers als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichting heeft moeten maken.
 4. Voor orders (bedrijven die op rekening mogen kopen) boven de € 2500,- geldt een 50% – 50% regeling: 1e  50% van factuurbedrag bij opdracht, betaling minimaal 1 week voor levering en/of aanvang werkzaamheden. 2e 50% van factuurbedrag bij levering/uitvoer werkzaamheden, betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 5. Voor levering aan particulieren geldt een afwijkende betalingsconditie, namelijk 100% vooraf of 100% bij voltooien opdracht te voldoen via pin of ideal.
Levering en leveringstijd
 1. Levering door Chi Computers vindt plaats zoals aangegeven bij de betreffende producten of binnen afgesproken termijn.
 2. Indien een product door de koper wordt besteld, dat tijdelijk niet op voorraad of niet meer leverbaar is, dan zal dit per e-mail of telefonisch aangegeven.
 3. De plaats van levering is in de orderbevestiging vermeld. Chi Computers is gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres.
Recht van retour
 1. Indien de consument/bedrijf niet tevreden is over het product heeft hij het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. De consument kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij het aankoopbedrag terug wordt betaald. De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor rekening van de koper. Het product moet onbeschadigd geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadig c.q. verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar zijn.
 2. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die ‘’speciaal’’ op bestelling zijn gemaakt of producten waarvan de verzegelding en verpakking beschadig is c.q. verbroken zijn. Voor alle ‘’speciale’’ bestellingen wordt duidelijk vooraf aangegeven dat deze niet retour of geannuleerd kunnen worden.
 3. Retour zendingen na de aangegeven 7 dagen mogen alleen retour in overleg met Chi Computers hier zijn administratie kosten aan verbonden.
 4. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd (indien reeds is betaald) mits overeenstemmend met de voorwaarden hierboven.
Eigendom en risico
 1. De eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat dit krachtens enige overeenkomst aan Chi Computers verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
 2. Voordat de koper eigenaar is van de producten, mag hij de producten niet verhuren, in gebruik geven, belasten, verder bezwaren. De koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Chi Computers eigenaar is, aan derden te verkopen voorover dit in het kader van de kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De koper zal zijn afnemers eigendomsrechten van leverancier op de hoogte stellen.
 3. Het risico gaat over op het moment van aflevering van de producten.
Garantie
 1. Chi Computers garandeer dat producten gedurende twaalf maanden vanaf de leveringsdatum voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij van welke gebreken ook, tenzij anders in de orderbevestiging is overeengekomen. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont zal Chi Computers het binnen redelijke termijn (-/+ 10 a 30 werkdagen leverancier afhankelijk) kosteloos herstellen of vervangen. Dit geldt alleen voor geleverde hardware niet voor software of andere vormen van software van 3e
 2. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 3. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Chi Computers toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting en blikseminslag.
 4. De garantie strekt te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het product verricht.
 5. In geval ‘’virussen, spyware, malware of andere vormen van software bedreigingen worden geconstateerd, behoudt Chi Computers zich het recht voor deze ter verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
 6. Chi Computers is nimmer gehouden tot betaling bij enige schadevergoeding.
Reparatie buiten garantie
 1. Stuur het defecte apparaat goed verpakt en voorzien van een duidelijke klacht / defect omschrijving naar Chi Computers onder vermelding van ‘’reparatie buiten garantie’’.
 2. Na ontvangst wordt het defecte apparaat ingeboekt en beoordeelt.
 3. Er wordt vervolgens een prijs opgave gemaakt.
 4. Na akkoord op de prijs zal het apparaat gerepareerd worden en zal deze goed verpakt retour gezonden worden.
 5. U gaat met de onderstaande voorwaarden akkoord op het moment dat uw defecte apparaat bij ons binnen komt.: Indien er niet gereageerd wordt op een product reparatie dan neemt Chi Computers het recht het defect apparaat 6 weken na uitbrengen van een prijs opgave, deze milieu vriendelijk te vernietigen.
Betalingsmogelijkheden en voorwaarden

Via Pin: In onze showroom kunt u via pin betalen met uw bankpas of creditcard via Sumup.

Via Factuur: Bij goedkeuring van de eigenaar van Chi Computer kunt u op rekening geleverde diensten of producten binnen 7 dagen betalen via bankoverschrijving.

Via Ideal: Bij een digitaal factuur heeft u de mogelijkheid om direct via ideal te betalen.

Via automatisch incasso: Indien u ons heeft gemachtigd voor automatisch incasso wordt de 1e van de maand het openstaande factuur bedrag geïncasseerd.

Bij niet tijdige betaling: U ontvangt van ons binnen 7 dagen een herinnering als u niet tijdig uw factuur betaalt. Bij een 2e herinnering nemen wij contact met u op, bij geen gehoor worden er extra kosten in rekening gebracht. In de situatie dat u uw factuur niet binnen 30 dagen heeft betaalt zal deze worden over gedragen naar een incasso bureau. Alle openstaande projecten worden in deze periode op pauze gezet.

Algemene voorwaarden
artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Chi Computers”, en een Opdrachtgever waarop Chi Computers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Chi Computers, voor de uitvoering waarvan door Chi Computers derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Chi Computers en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Chi Computers en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Chi Computers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Chi Computers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Chi Computers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Chi Computers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Chi Computers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chi Computers anders aangeeft. E

en samengestelde prijsopgave verplicht Chi Computers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen Chi Computers en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de aangegeven tijd in de overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Chi Computers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Chi Computers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Chi Computers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Chi Computers heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Chi Computers of door Chi Computers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Levering geschiedt af bedrijf van Chi Computers. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Chi Computers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

Chi Computers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Chi Computers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Chi Computers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Chi Computers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Chi Computers zijn verstrekt, heeft Chi Computers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Chi Computers ter beschikking heeft gesteld. Chi Computers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Chi Computers r is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Chi Computers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Chi Computers gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Chi Computers bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Chi Computers op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Chi Computers een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Chi Computers gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Chi Computers daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Chi Computers met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Chi Computers r niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Chi Computers
-alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Chi Computers rustende verplichting ingevolge de wet;
-indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
-of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Chi Computers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Chi Computers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Chi Computers kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Chi Computers bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Chi Computers kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Chi Computers op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Chi Computers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Chi Computers tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Chi Computers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Chi Computers gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Chi Computers, zal Chi Computers in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Chi Computers extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Chi Computers anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Chi Computers vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Chi Computers op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

Chi Computers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Chi Computers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Chi Computers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Chi Computers of van derden daaronder begrepen. Chi Computers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Chi Computers zijn verbintenis had moeten nakomen.

Chi Computers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Chi Computers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Chi Computers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling per pin of dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Chi Computers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Chi Computers aangegeven. Chi Computers is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bij een 1e en 2e herinneringen zijn administratiekosten van toepassing.

Chi Computers heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Chi Computers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Chi Computers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Chi Computers verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Chi Computers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Chi Computers geleverde blijft eigendom van Chi Computers totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Chi Computers gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Het door Chi Computers geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Chi Computers veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Chi Computers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Chi Computers ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Chi Computers gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Chi Computers bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval Chi Computers zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Chi Computers en door Chi Computers aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Chi Computers zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Chi Computers te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Chi Computers kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Chi Computers verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Chi Computers, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Chi Computers geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Chi Computers te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Chi Computers te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Chi Computers in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Chi Computers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Chi Computers opdracht gegeven heeft.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Chi Computers de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Chi Computers, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Chi Computers te retourneren en de eigendom daarover aan Chi Computers te verschaffen, tenzij Chi Computers anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Chi Computers daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Chi Computers en de door Chi Computers bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien Chi Computers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Chi Computers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Chi Computers is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Chi Computers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Chi Computers beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Chi Computers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Chi Computers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chi Computers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Chi Computers toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Chi Computers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Chi Computers of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Chi Computers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Chi Computers toerekenbaar is. Indien Chi Computers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Chi Computers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Chi Computers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Chi Computers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Chi Computers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Chi Computers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Chi Computers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Wens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Chi Computers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Chi Computers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy

Privacyverklaring Chi Computers 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Chi Computers geleverde producten en diensten.

Chi Computers, gevestigd te Chi Computers, Bloemstraat 36 1738CK Waarland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chi Computers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Chi Computers van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Chi Computers in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mail adres
 • Bankgegevens

 Verwerkt Chi Computers ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Chi Computers verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Chi Computers, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Chi Computers. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Chi Computers. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Chi Computers gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Chi Computers zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Chi Computers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Chi Computers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Chi Computers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Beveiliging

Chi Computers hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Chi Computers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Chi Computers toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Chi Computers gebruik maakt van de diensten van derden, zal Chi Computers in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Chi Computers u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via [email protected]

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via [email protected]

Dit privacy statement is opgesteld 25 mei 2017

Disclaimer
Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om geen enkele copyright te schenden. Mocht u toch van mening zijn dat er op een tekst of afbeelding het copyright geschonden wordt, geef dit aan ons door. Zodat deze gewijzigd en/of verwijderd kunnen worden.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Cookies
Cookies

Helaas ontkomen we er bij Chi Computers niet aan. We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookie balk omdat dit voor ons de enige werkbare oplossing is.

Op onze website maken we gebruik van cookies deze worden ook gebruikt voor Google en Facebook advertenties om onze dienstverlening te vergroten. Deze cookies helpen ons om onze website te verbeteren en het analyseren van onze website. we gebruiken ook deze cookies voor remarketing advertenties bij Google en Facebook. zodat u op de hoogte wordt gehouden van onze diensten en producten die u had bekeken.

Cookies verwijderen

U kunt ten alle tijden u internet geschiedenis wissen van deze cookies als u niet langer onze informatie wilt ontvangen.

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op Chi Computers gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Advertisingcookies. Om advertenties te serveren, wordt een cookie van Google & Facebook geplaatst. Daarnaast gebruiken wij cookies om bij te houden hoeveel bezoekers wanneer op een advertentie hebben geklikt en gebruiken we ze voor retargeting, zodat je alleen relevante dingen ziet die aansluiten bij jouw interesses. Cookies worden ook gebruikt om advertenties aan te laten sluiten bij je interesses zodat ze relevanter zullen zijn. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat je informatie kunt delen op sociale media.

Privacy Social Media

Het gebruik van social media is gebonden aan de voorwaarden en privacy beleid van de betreffende social media bedrijven.

Google Cookies

Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. zie ook https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Data verzoek

Wil je inzage in de data die wij van jouw bewaren of wil je deze wijzigen of laten verwijderen. Dan kan je via deze pagina een data aanvraag starten.

Menu